Contact    

Programul VIAŢA / Metodologie


- VIAÞA: program educativ, dar ºi distractiv
ªtim cã învãþãm mai uºor prin experienþã ºi cu atât mai uºor jucându-ne. De aceea, în Tabãra VIAÞA latura educaþionalã ºi cea distractivã sunt la fel de importante: nu lipsesc din nicio activitate, fie cã este vorba de un curs de frânghii, escaladã, drumeþii sau orientare cu busola.

Latura educaþionalã are în vedere provocarea participanþilor într-un mod constructiv, care sã le dezvolte competenþe precum spiritul de echipã, încrederea, abilitãþile de comunicare ºi leadership. Rezultatele imediate sunt posibile datoritã procesului educaþional care implicã luarea deciziilor, asumarea riscului, gestionarea conflictelor ºi planificarea, toate acestea fiind prezente în activitãþi care simuleazã provocãrile din viaþa de zi cu zi.

Toate aceste activitãþi au loc într-o atmosferã distractivã ºi relaxantã, într-un mediu sigur!

--
Impactul metodologiei folosite în Tabãra VIAÞA a fost punct de plecare pentru o serie de cercetãri academice, realizate cu implicarea unor profesori americani. Una dintre acestea, derulatã de Diana Certan în cadrul Centrului pentru Studii Democratice (Universitatea Babeº-Bolyai), a indicat cã nivelul de încredere interpersonalã a tinerilor participanþi la acest program a crescut cu 23%, ceea ce demonstreazã eficienþa programului.
Mai multe informații despre cercetãri sunt disponibile aici.


- Cadrul perfect pentru dezvoltarea personalã
În Tabãra VIAÞA, copii ºi tineri învaþã sã fie mai responsabili, mai încrezãtori ºi deschiºi la rezolvarea de probleme, prin participarea la activitãþi distractive.

Cadrul de dezvoltare personalã creat de Tabãra VIAÞA oferã participanþilor posibilitatea:
  • de analizã ºi autoanalizã a ceea ce sunt ºi ce valori îºi doresc sã-ºi dezvolte;
  • de a face parte dintr-un grup ºi a se descoperi pe sine ºi pe ceilalþi în comparaþie cu ei, cu ceilalþi ºi lumea înconjurãtoare;
  • de a se dezvolta pe sine ºi de a-ºi gãsi un loc în grupul sau comunitatea din care fac parte, cautând modele de urmat în ceilalþi;
  • de a se implica în comunitate ºi de a înþelege necesitatea implicãrii în cauze sociale.


- Educaþia prin experienþã
Metodologia pe care se bazeazã programul VIAÞA al Fundaþiei Noi Orizonturi implicã educaþia prin experienþã ºi educaþia prin aventurã, care creeazã un spaþiu confortabil pentru asumarea provocãrilor ºi este esenþialã în dezvoltarea personalã ºi de grup.

Cum ajutã educaþia prin experienþã ºi educaþia prin aventurã participanþii la Tabãra VIAÞA? A face faþã unor provocãri fizice ºi emoþionale, întotdeauna în mod treptat, înseamnã a progresa pe spirala învãþãrii ºi a inteligenþei emoþionale. Atât la nivel individual, cât ºi de grup, schimbarea produsã de participarea la activitãþile specifice Taberei este interiorizatã pe plan plan fizic, emoþional ºi intelectual. ªi pentru a asigura reuºita activitãþilor, acestea sunt întotdeauna urmate de lecþii ºi discuþii atent concepute.

Prin experienþã, învãþãm mai uºor ºi asimilãm rapid informaþii noi. Tocmai de aceea, în Tabãra VIAÞA ne bazãm pe educaþia prin experienþã:


Iatã cum defineºte Asociaþia pentru Educaþie prin Experienþã acest concept: educaþia prin experienþã este “o filosofie ºi metodologie în care educatorii intenþionat stimuleazã participanþii la procesul de învãþare cu experienþe directe ºi procese de reflecþie concentrate pe experienþe pentru a creºte nivelul de cunoºtinþe, a dezvolta aptitudini ºi a clarifica valori în rândul participanþilor la procesul educaþional.

Conform lui John Dewey, unul dintre cei mai renumiþi autori în domeniu, educaþia prin experienþã contribuie la implicarea activã în procesul de învãþarea tuturor membrilor unui grup, ceea ce ajutã în dezvoltarea abilitãþilor fiecãruia dintre ei. Eficienþa acestui tip de program educaþional este susþinutã ºi de conceptele de continuitate ºi interacþiune. Continuitatea porneºte de la ideea cã experienþa vine de ºi conduce cãtre alte experienþe de învãþare, în timp ce interacþiunea se referã la cadrul în care experienþa întâlneºte nevoile interne ºi scopurile participantului la procesul de învãþare. Reflecþia este ºi ea foarte importantã în tot acest proces. Conform aceluiaºi autor, o experienþã fãrã educaþie opreºte dezvoltarea spre alte experienþe, o experienþã în care participantul nu a fãcut nicio reflecþie nu aduce nimic în ce priveºte dezvoltarea mentalã. („Experience & Education”, John Dewey)- Educaþia prin aventurã
Educaþia prin aventurã sau educaþia în aer liber (Outdoor Education), inclusã în metoda educaþiei prin experienþã, este principala metodã educaþionalã folositã în Programul VIAÞA.

Cursurile de frânghii joase ºi la înãlþime – construite de Project Adventure, SUA – ºi toate celelalte activitãþi din cadrul Taberei, precum escaladã, orientare turisticã, arts&crafts, jocuri ºi concursuri, ajutã participanþii sã îºi asume provocãri, sã îºi înfrângã temerile ºi sã se dezvolte într-un cadru sigur.
 
Pionier în acest domeniu este Kurt Hahn, care a înfiinþat în Europa importante ºcoli de educaþie prin aventurã: Salem Castle School – în Germania, Gordonstoun School – în Scoþia, Atlantic College – în Þara Galilor, culminând cu Outward Bound, organizaþie reprezentativã în domeniul educaþiei prin aventurã.- Ciclul învãþãrii prin experienþã
Procesul de învãþare în Tabãra VIAÞA este cel mai bine descris prin ciclul învãþãrii prin experienþã. El formeazã cadrul pentru trecerea de la activitatea realizatã la procesarea cunoºtinþelor dobândite ºi transferul lor cãtre noi activitãþi, care întãresc noi percepte. Cele patru faze ale ciclului de învãþare prin experienþã – experienþa, reflecþia, generalizarea, transferul – susþin creºterea conºtientizãrii de sine ºi de grup.


Ciclul învãþãrii prin experienþã demonstreazã cã o activitate fãrã reflecþie ºi generalizare este izolabilã ºi non-transferabilã, cã generalizarea fãrã transfer nu este durabilã, iar transferul fãrã o nouã experienþã este efemer.

Fiecare activitate desfãºuratã în programul VIAÞA are un scop bine definit ºi îºi propune o serie de obiective de învãþare cognitive, afective ºi psihomotorii prin intermediul cãrora se parcurge întreg ciclu învãþãrii prin experienþã detaliat mai sus.- Contractul de Valori
Contractul de valori folosit în Tabãra VIAÞA, concept important al educaþiei prin aventurã, este declaraþia prin care fiecare participant îºi asumã decizia conºtientã de a-ºi atinge scopurile personale ºi pe cele de grup, în timpul activitãþilor la care ia parte, dar ºi dupã realizarea lor.

Este unul dintre cele mai eficiente instrumente care stimuleazã învãþarea ºi faciliteazã procesul prin care toþi membrii grupului ajung sã îºi atingã obiectivele.

Contractul de valori susþine relaþionarea pozitivã între participanþii Taberei ºi stabileºte, în mod democratic, normele care ajutã grupul sã respecte integritatea, diversitatea ºi particularitãþile individuale. Este esenþial pentru crearea zonei de încredere – cel mai important aspect în construirea ºi menþinerea unei comunitãþi de învãþare eficiente, care conduce la succes. În acelaºi timp, ajutã la gestionarea comportamentelor ºi atitudinilor negative.- Provocarea prin alegere
Provocarea prin alegere este un principiu important în Tabãra Viaþa. Conceptul se referã la dreptul de a avea decizii personale ºi libertate individualã – aspecte care încurajeazã participarea activã în procesul de învãþare ºi conduc participanþii spre performanþã.

Mai exact? Sunt respectate limitele ºi ezitãrile personale ºi nimeni nu este forþat sã experimenteze o anumitã activitate. Se încurajeazã asumarea riscului, care ajutã creºterea personalã ºi învãþarea, ºi nu panica sau dezorganizarea. Provocarea prin alegere stimuleazã dezvoltarea încrederii interpersonale ºi a respectului faþã de nevoile, opþiunile, punctele forte ºi slãbiciunile celuilalt.

Conceptul este legat de cele trei zone în care se poate încadra procesul de învãþare: zona de confort, zona de provocare ºi zona de panicã. Este binecunoscut faptul cã oamenii nu se dezvoltã dacã nu sunt provocaþi sã pãºeascã în afara zonei lor de confort. În acelaºi timp, trebuie avut în vedere cã progresul nu poate avea loc în situaþii de panicã ºi dezorganizare. De aceea, Tabãra VIAÞA oferã întotdeuna o zonã optimã de provocare, în care experienþa de învãþare este pozitivã ºi are un caracter constructiv.Parteneri:
Parteneri media: