Contact    

Programul VIAŢA / Scop. Misiune. ValoriÎncã de la început, Tabãra VIAÞA s-a bazat pe un scop, o misiune ºi valori bine definite, care au în vedere dezvoltarea tinerilor ºi, în acelaºi timp, dezvoltarea comunitãþilor din care ei fac parte. 

Scopul programului VIAÞA
Programul VIAÞA este un program de educaþie prin experienþã/aventurã al Fundaþiei Noi Orizonturi ºi îºi propune sã dezvolte competenþe în rândul tinerilor pentru ca aceºtia sã devinã cetãþeni responsabili, de încredere, integri ºi perseverenþi, capabili sã contribuie la propria lor dezvoltare, astfel contribuind ºi la binele comun: bunãstarea comunitãþii.

Misiunea programului VIAÞA
Dezvoltãm cetãþeni activi ºi responsabili, dornici sã se implice!

Valori promovate prin programul VIAÞA
  • Încredere: stimulãm tinerilor creºterea încrederii în sine ºi în ceilalþi membri ai comunitãþii;
  • Curaj: stimulãm tinerilor curajul de a se implica în propria dezvoltare, dar ºi a comunitãþii;
  • Perseverenþã: dezvoltãm dorinþa ºi puterea tinerilor de a lupta pentru un scop personal sau de grup, capacitatea de a continua ºi a nu renunþa chiar ºi atunci când este greu; stimulãm stãruiþa, statornicia în implicare, în acþiune, în convingeri;
  • Integritate: dezvoltãm capacitatea tinerilor de a fi integri; stimulãm cinstea ºi incoruptibilitatea;  stimulãm menþinerea valorilor ºi principiilor pozitive;
  • Reponsabilitate: stimulãm tinerilor simþul responsabilitãþii faþã de naturã ºi mediul înconjurãtor; stimulãm capacitatea de a suporta consecinþele propriilor acþiuni atât în viaþa personalã cât ºi în cea a comunitãþii din care fac parte;
  • Solidaritate: stimulãm acest sentiment care îi încurajeazã pe oameni sã ofere sprijin celor care au nevoie de ajutor.
Parteneri:
Parteneri media: