Contact    

Programul VIAŢA / Studii şi cercetări


Impactul pozitiv pe care VIAÞA îl are asupra copiilor ºi tinerilor, eficienþa metodologiei folosite ºi rezultatele programului au fost temã de studiu în cadrulmai multor cercetãri academice. 

Acestea s-au bazat pe aplicarea de chestionare în rândul participanþilor Taberei, înainte de începerea ºi dupã terminarea sãptãmânii de Program. Mai jos, o seriedin concluziile obþinute:


Evaluare Program VIATA, Jenifer Feenstra


Associate Professor of Psychology
Co-Director, Franken Servant Leadership Institute
Ph.D., University of New Hampshire

Între 2005 ºi 2007, 733 de copii ºi tineri au completat chestionarele din cadrul cercetãrii de faþã. Rezultatele au arãtat influenþa pozitivã pe care VIAÞA o are asupra participanþilor, prin creºterea variabilelor: încredere generalã ºi în grupuri specifice, responsabilitate ºi acceptarea criticii constructive.

Majoritatea respondenþilor a fost de acord cu afirmaþia cã munca în echipã este mai eficientã decât munca individualã, în mai mare mãsurã decât înainte de participarea în Program. De asemenea, cei mai mulþi dintre tinerii implicaþi în cercetare au declarat dupã finalizarea Taberei cã ar fi dispuºi sã se implice activ în rezolvarea unei probleme din ºcoalã.


Rezultate Program VIAȚA, Diana Certan (Fundația Noi Orizonturi)


MA. Community Development, Babes Bolyai University

Cercetarea realizatã în 2004, prin chestionarea a 382 de tineri, aratã un rezultat important care susþine succesul programului: creºterea încrederii interpersonale cu 23% - o diferenþã semnificativã a capitalului social existent înainte ºi dupã participarea în Tabãrã.

În ce priveºte deschiderea participanþilor de a lua în considerare opiniile celorlaþi, rezultatele aratã cã înaintea programului 74,9% erau dispuºi sã facã acest lucru, procent care a crescut la 81,7% în încheierea Taberei. Legat de munca în echipã, la începutul sãptãmânii VIAÞA 78,5% dintre respondenþi considerau cã munca în echipã este mai eficientã decât cea individualã, în timp ce la finalul programului la aceastã concluzie au ajuns 85% dintre participanþi.


Colyn, Certan & DeGraaf


Evaluarea programului a fost realizatã ºi în cadrul altor cercetãri. Amintim aici cercetarea în care au fost implicaþi profesorii americani Lauren Colyn (Calvin College Grand Rapids Michigan) ºi doctor Don DeGraaf (Calvin College, Grand Rapids Michigan), alãturi de Diana Certan. Scopul studiilor a fost de a analiza abilitatea unei tabere de a creºte capitalul social ºi activism civic în rândul tinerilor, în contextul în care România obþinea în 1999, conform World Values, cel mai scãzut procentaj din Europa în ce priveºte încrederea personalã – efect al comunismului asupra culturii þãrii.
Parteneri:
Parteneri media: