Contact    

Programul VIAŢA / Tuşnad / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi.

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor.

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãteºte pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat aici.

Elementele activitãþilor din VIAÞA Tuºnad sunt grupate în:

Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Drumeție & Orientare | Proiecte de serviciu în folosul comunitãții | Atelier de creație (artsy partsy) |
 • A  Se dã urmãtoarea problemã: grupul trebuie sã mute din punctul A în punctul B un membru al grupului care se aflã pe un cadrul sub forma literei A, folosind frânghiile ataºate în partea de sus a structurii. Se poate? Sigur cã da!

  În cadrul activitãþii, participanþii vor cunoaºte conceptul de Provocare prin Alegere, vor avea oportunitatea sã îºi dezvolte abilitãþi de comunicare ºi de rezolvare a problemelor, în contextul muncii în echipã. • Bullring  Cu frânghii prinse de un inel din lemn, participanþii trebuie sã transporte un obiect aflat în riscul de a se sparge, de la un punct A la un punct B. Aici vine ºi marea provocare: ei au voie sã atingã doar capãtul frânghiilor!

  O activitate distractivã, cu ajutorul cãrei îþi vei dezvolta abilitãþi de comunicare ºi rezolvare a problemelor. Te vei familiariza cu importanþa efortului comun, depus în munca de echipã. • Cãzãtura de încredere  Este o senzaþie minunatã sã fii prins de toþi ceilalþi atunci când cazi! Cãzãtura de Încredere este una dintre cele mai importante activitãþi ale cursului de frânghii, care creeazã o conexiune puternicã între participanþi. De aceea, este fie prima sau ultima în rândul activitãþilor de care te poþi bucura în aici!

  Se desfãºoarã în 3 etape, ultima fiind adevãrata Cãzãturã de Încredere, þinând cont de gradul de risc pe care activitatea îl implicã. Iatã, în câteva cuvinte, cum are loc totul:
  1. În primã fazã, grupul ia poziþia asiguratorului, picioare în semi-fandare ºi mâinile întinse la nivelul umerilor celui care cade. Dupã ce totul este pregãtit ºi verificat, cel care cade primeºte rãspuns pozitiv la întrebarea „Pot sã cad?”. ªi prima „cãzãturã” se întâmplã!

  2. În cea de-a doua etapã, fiecare participant este ridicat de grup ºi lãsat încet pe pãmânt.

  3. Fiecare participant urcã pe buturuga de unde, cu încredere, se lasã spre înapoi pentru a fi prins de colegii din grup. Grupul prinde de fiecare datã participantul, din poziþia asiguratorului – de aceastã datã cu mâinile întinse în plan orizontal. Grupul este aºezat pe douã ºiruri, iar mâinile asiguratorilor dispuse „ca un fermoar”.

  Nivelul de provocare creºte secvenþial: participanþii se familiarizeazã cu rolul coordonãrii, înþeleg rolul comunicãrii ºi cunosc rolul încrederii în cadrul activitãþilor de grup. Fiecare membru al echipei are ocazia sã îºi exprime încrederea în ceilalþi ºi sã îºi depãºeascã limitele personale.


 • Cutiile lui Valters  Participanþii folosesc cutii de lemn ºi platforme peste care trebuie sã treacã pentru a ajunge de la punctul A la un punct B. Atenþie! Fãrã sã calce pe pãmânt ºi folosind anumiþi algoritmi de aranjare a materialelor pe care le primesc.

  Activitatea îþi dezvoltã abilitãþi de planificare ºi folosire eficientã a resurselor. • Degetul regelui  Doar cu ajutorul forþei echipei, participanþii sunt provocaþi sã ridice un cauciuc de la baza unui stâlp, sã îl punã pe pãmânt ºi apoi sã îl aºeze înapoi pânã ajunge la baza stâlpului. Coordonarea, responsabilitatea ºi comunicarea sunt abilitãþile pe care þi le vei dezvolta în urma folosirii acestui element.


 • Mersul pe cablu la joasã înãlțime  Distractiv, deºi dificil, este unul dintre elementele de bazã ale cursului de frânghii. Elementul este compus din opt secþiuni de cablu, întins între copaci la o distanþã de 50 de cm deasupra solului. ªi toatã echipa trebuie sã traverseze întreaga lungime a cablurilor! Distanþa dintre copaci este de aproximativ 2 – 6 m, iar fiecare secþiune este o nouã provocare pentru grup!

  Alãturi de grupul tãu, vei înþelege importanþa coordonãrii ºi comunicãrii în activitãþile de grup, precum rolul planificãrii ºi al încurajãrii în echipã. • Trecãtoarea Nitro  O activitate foarte energizantã pentru grup! Elementul este compus dintr-o frânghie aflatã la 30 cm faþã de sol, în plan vertical, ºi o platformã situatã la 10 m de locul în care grupul îºi începe activitatea. Participanþii trebuie sã obþinã frânghia, folosind orice resurse pe care le au! Mai mult: ei trebuie sã ajungã la platformã cu ajutorul coardei, fãrã a atinge solul ºi fãrã a vãrsa nicio picãturã din recipientul pe care îl transportã (de exemplu, un pahar).

  Aici vei înþelege importanþa coordonãrii ºi comunicãrii în activitãþile de grup, precum ºi rolul planificãrii ºi al încurajãrii în echipã. • Pânza de pãianjen  Elementul se prezintã sub forma unei „pânze de pãianjen”, suspendatã între doi copaci. Distractivã ºi energizantã, activitatea ajutã la întãrirea legãturilor existente între membrii echipei, la îmbunãtãþirea comunicãrii în mijlocul grupului ºi a abilitãþilor de lucru în echipã.

  Provocarea: întreg grupul trebuie sã treacã prin pânza de pãianjen, fãrã sã o atingã. Fiecare participant are voie sã foloseascã doar o gaurã din pânzã! • Platforma  Câþi oameni dintr-un grup se pot urca pe o platformã suspendatã deasupra unui trunchi de copac? Provocare: platforma trebuie sã rãmânã întotdeauna în echilibru. Rãspunsul: toþi! Dar trebuie þinut cont de un mic secret, ºi anume balansarea grupului.

  Activitatea dezvoltã aptitudini legate de procesele de comunicare ºi coordonare în interiorul echipei. Iar provocarea vine din luarea deciziilor ºi a modului în care este vãzut leadershipul în cadrul grupului. • Schiurile de varã  În Tabãra VIAÞA, schiurile se folosesc cu succes ºi vara! Dar nu orice fel de schiuri, ci unele speciale: construite pe bârne de lemn, pe care sunt prinse mai multe corzi. Participanþii stau pe ele ºi împreunã trebuie sã traverseze o distanþã marcatã de facilitatori. Coordonarea, planificarea ºi comunicarea sunt abilitãþile pe care le vei dezvolta în urma folosirii acestui element.


 • Stepping stones  Participanþii primesc 4-6 pãtrate din lemn / pietre ºi parcurg un traseu prestabilit. Dar pentru aceasta, echipele trebuie sã foloseascã doar elementele primite! Lemnul sau pietrele nu au voie sã atingã solul mai mult de 3 secunde. Grupul poate sã treacã de la un punct A la B doar în douã deplasãri sau runde. Dacã un pãtrat de lemn sau o piatrã rãmâne jos mai mult de 3 secunde, atunci va dispãrea!

  Aici vei înþelege importanþa coordonãrii ºi comunicãrii în activitãþile de grup, precum rolul planificãrii ºi al încurajãrii în echipã. • Titanic  Provocãrile Titanicului seamnãnã foarte mult cu cele de la „Pânza de pãianjen”, dar forma ºi modul de prezentare ale acestui element sunt diferite. Participanții intrã în rolul unui grup naufragiat și singura lor salvare este sã treacã prin hubloul (roata) vaporului. Activitatea ajutã la întãrirea legãturilor existente între membrii grupului, îmbunãtãþirea comunicãrii în mijlocul grupului ºi a abilitãþiilor de a lucra în echipã.


 • Toxic waste  O activitate complexã ce implicã folosirea de corzi legate într-un sistem de macara. Ele vor ajuta la transportarea, pe distanțe de 4-5 m, ale unor obiecte pe care participanþii nu au voie sã le atingã. Te vei distra cu „Toxic waste”, activitate care dezvoltã munca în echipã, responsabilitate, coordonare și ablitãți de comunicare în cadrul grupului!


 • Wild woosey / V-ul  E timpul sã lucrãm în pereche, dar în continuare susþinuþi de echipele noastre! Cei care formeazã perechea sunt provocaþi la o traversare a cablului, simultanã. Ei se vor ajuta unul pe celãlalt, dar vor avea ºi sprijinul echipei. Activitatea dezvoltã încrederea interpersonalã ºi munca în echipã, precum ºi responsabilitatea.


 • Zidul  Zidul implicã un efort fizic sporit, dar este ºi una dintre cele mai distractive activitãþi! Iar cucerirea Zidului insuflã grupului un puternic sentiment de succes. Activitatea în sine este punctul culminant al cursului de frânghii la joasã înãlþime. Elementul este compus dintr-un zid cu o suprafaþã netedã, mãsurând 4 m înãlþime ºi 3 m lãþime, peste care întreg grupul este provocat sã treacã. În partea din spate existã o platformã cu scarã pentru coborâre.


 • Bușteanul  Un element pe cât de simplu, pe atât de plin de provocãri! Buºteanul este una dintre activitãþile de început ºi „introduce” participanþii în ceea ce înseamnã un curs de educaþie prin aventurã. Este un foarte bun exerciþiu de comunicare pentru grup! Vei descoperi cã, fãrã sã foloseºti comunicarea verbalã, lucrurile devin din ce în ce mai interesante, mai ales când ai de îndeplinit niºte sarcini într-un timp foarte scurt.

Parteneri:
Parteneri media: